Збірник наукових праць ВНАУ

Серія технічні науки

Головне меню

Збірник наукових праць

Наукові видання ВНАУ

Вимоги

Вимоги

Вимоги до структури та оформлення матеріалу статей:

– УДК, ББК, Авторський знак, прізвище, ім`я, по-батькові автора (авторів), Назва організації, яку представляє автор, назва статті, коротка анотація (100-250 слів), ключові слова (6 - 10 позицій) українською, російською та англійською мовами;

Заголовки статей мають відповідати наступним вимогам:

– заголовки наукових статей мають бути інформативними ;

– в заголовках статей можна використовувати лише загальноприйняті скорочення;

– в перекладі заголовків статей на англійську мову не має бути ніяких транслітерацій з української мови, крім назв власних імен, приборів та інших об’єктів, що мають власні назви, не перекладаються; також не використовується сленг, що не перекладається, а відомий лише україномовним або/і російськомовним фахівцям. Це також стосується авторських резюме (анотацій) та ключових слів. Таблиці транслітерації для української та російської мови наведені за посиланням внизу.

– стаття має включати наступні структурні підрозділи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

4) формулювання мети дослідження;

5) основні результати дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження, у тому числі з науковою новизною, й перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку.

– стаття має бути структурованою – розділи з назвами, або просто виділені, чітко виділені головні думки;

– посилання на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках за порядковим номером у списку літератури в кінці статті;

– посилання на джерела статистичних даних обов`язкові;

– посилання на публікації дослідників, обов`язкові;

– посилання на підручники, навчальні посібники, газети і ненаукові журнали повинні бути обґрунтовані;

– посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності;

– роботи авторів, на прізвища яких є посилання в тексті, мають бути в списку літератури до цієї статті;

– рекомендується використовувати посилання на літературні джерела провідних вчених, зарубіжні видання, академічні журнали, видання, що включені в міжнародні науковометричні бази.

– джерела повинні бути оформленні за ВАК-формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті», а їх кількість повинна бути не менше 5 і не більше 15 джерел для оригінальної статті та не більше 50 джерел для оглядової статті. Посилання в списку джерел представляються послідовно (за нумерацією), по мірі виникнення посилань в тексті;

– ОБОВ`ЯЗКОВО подається список джерел в транслітерації, оформляється за правилами згідно Постанови КМУ `Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею` №55 від 27.01.2010р.

– не більше чотирьох авторів статті;

– рекомендований обсяг статті – 8 – 16 сторінок;

– шрифт Times New Roman, 14 шрифт; 1,5 міжрядковий інтервал;

абзац – 1,25, Поля – всі по 2 см.

– формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів, з нумерацією у круглих дужках;

– таблиці компактні, з назвою та нумерацією;

– якісні ілюстративні матеріали з назвою та нумерацією, придатні для сканування, рисунки ОБОВ`ЯЗКОВО мають бути згруповані;

– матеріали мають бути надані роздрукованими на папері та в електронному вигляді;

– рецензія доктора наук (для аспірантів, здобувачів та кандидатів наук).

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів тощо.

Вимоги до структури та оформлення авторських даних:

– прізвище, ім`я, по-батькові автора (авторів), вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова адреса (з поштовим індексом), електронна адреса (якщо є), контактний телефон (за бажанням), основні наукові інтереси автора(ів) – все це українською мовою.

Анотації мають бути:

- інформативними (не містити загальних слів);

- оригінальними (не бути калькою україномовних анотацій);

- змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

- структурованими (слідувати логіці описання результатів в статті);

- «англомовними» (написані якісною англійською мовою);

- компактними (вкладатися в обсяг від 100 до 250 слів).

Приклади оформлення посилань та списків літератури до статей на українській мові

Статті з журналів та збірників:

Яковенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України / С. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 118-130.

Два автора та більше:

Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 193-196.

Anderson J. R. Intelligent Tutoring Systems / J. R. Anderson, C. F. Boyle, B. J. Reiser // Science. -1985. - Vol. 228. - P. 456-462.

Стаття зі збірника:

Шлапак О. А. Економічні аспекти впровадження та функціонування менеджменту якості на підприємствах / О. А. Шлапак, Н. О. Турчин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах економічної нестабільності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції : 14 квітня 2010 р. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2010. – С. 58-59.

Книги:

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посібник / С. П. Кулицький. – К: МАУП, 2002. – 224 с. : іл.

Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Основи менеджменту: підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко та ін.; за ред. В. Г. Федоренка. – К: Алерта, 2007. – 420 с.

Автореферати:

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 `Технологія машинобудування` / Іван Ярославович Новосад; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Матеріали конференцій

Шлапак О. А. Проблеми ефективності комунікацій підприємства на основі веб-технологій / О. А. Шлапак // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених: 24-25 лютого 2012 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Ч. 1. - C. 80-82.

Інтернет – ресурси:

Шлапак О. А. Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / О. А. Шлапак // Ефективна економіка. – 2010. - № 10. – Режим доступу: htpp://www.economy.nayka.com.ua. – Назва з екрану.

Писарчук О. О. Оцінювання ефективності інформаційних систем за вектором критеріїв [Електрон. ресурс] / О. О. Писарчук. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Psvz/2010_3/PDF/Pusarchuk.pdf. - Назва з екрану.

Нормативні документи:

Про інформацію [Електронний ресурс]: Закон України від 02 жовтн. 1992р. №270/96-ВР зі змін. та допов. станом на 1 червн. 2009р. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Назва з екрану.

Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) : із змін., внесеними згідно із Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. - Х. : Фоліо, 2007. - 160 c.

Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 берез. 2008 р. : (відповідає офіційному текстові ). – К. : Паливода А. В., 2008. – 192 с. – (Кодекси України).

Повні вимоги до структури та оформлення матеріалу статей наведено за посиланням: http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/Doc5GEYK